LI  PISPAGNUOLI  E  LI  SAVICICCE

Mastre Giuvanne, viecchie muratore,
durante la Quaresime gireve
pe li campagne, come za useve,
sbianchènne chèse, stalle e massarijje.
Purtev' appresse Rocche e Salvatore,
li cìttili chiù buoni che tineve,
pe cente sirviziucce che faceve,
ma chiù di tutte pe na cumpagnijje.

Dentr' a na massarijje ved' appese
prisutte, ficatazze e savicicce,
e pe lu pranze a hisse, aveve 'ntese
lu 'ddore, che sapeve di bruscicce,
di quattre pispagnuoli a la frizzore
e fuojje strascinète, nghe la pizze.

Lu Mastre, che je' 'ngorde, ch' ha pinzète ?
Mòlle nu vangatone a Salvatore,
che piagne e strille come nu dannète,
e dice a la patrone ch' addummanne
picchè piagneve tante lu ragazze
- Niente, zà Mari, stu scustumète
stè ddi' ca nen li vo' li pispagnuoli,
ma vo' li savicicce e ficatazze.

- Quess' è la pene!? Pòvere huajjone,
zi vede ca lu cibbe nen stè bbone.
Va, va Rusarie, fàlle na spidanne
ca li magneme tutti 'n cumpagnijje,
e làssile parlè Mastre Giuvanne
che nen sè cumpatì manche li fijje !